Проходження студентами технологічного відділення практики у Німеччині

Зустріч директора коледжу Триніва І.В., практикантів з представниками Тюрінгійської Агенції Європейських програм Ліліаною Грицишин,  Детлефом Рейтером і начальником відділу з питань міжнародних зв’язків, інвестицій та проектної діяльності Івано-Франківської обласної ради Юрієм Цимбалюком.

За 7 місяців плідної та активної співпраці на навчально-виробничій практиці у Німеччині побувало більше 20 студентів. Дирекція навчального закладу та Тюрінгійська Агенція вельми задоволені співпрацею, успіхами та результатами наших студентів.

    Найкращі практиканти Ольга Мельник, Богдан Стружинський та Ольга Балюк отримали запрошення на навчання у Німеччині та подальше працевлаштування на передових господарських підприємствах, фермах земель Тюрінгії.

     Під час зустрічі було проведено співбесіду зі студентами, кандидатами для поїздки у Німеччину, для подальшого фахового навчання та працевлаштування.

Наші дипломи визнані у Європі

В 2020 році Рогатинський аграрний фаховий коледж підписав меморандум співпраці з Тюрінгійською Агенцією Європейських програм. За той період багато студентів та учнів коледжу мали можливість проходити навчально-виробничі практики на підприємствах та фермах земель Тюрінгії (Німеччини).

    Найкращі студенти після практики мали змогу продовжити навчання у вищих навчальних закладах Німеччини та отримати робочі місця на підприємствах.

    За ініціативи директора коледжу Триніва І.В., у 2020 році диплом молодшого спеціаліста спеціальності: 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» пройшов нострифікацію і відповідає німецькому диплому «Tierwirt, Fachrichtung Schweinehaltung».  На даний час проходить нострифікацію  диплом молодшого спеціаліста спеціальності 181 «Харчові технології».

   Це ще одна сходинка до виходу на європейський ринок праці. Переконані, що наші фахівці затребувані як на теренах України так і поза її межами.

Ознайомлювальна практика - складова освітньо-професійної підготовки фахівців

Однією із складових освітньо-професійної підготовки фахівців спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» є ознайомлювальна практика.  Згідно навчального плану і графіку навчального процесу ознайомлювальна практика проводиться для студентів другого курсу. 

Основним завданням ознайомлювальної практики  є ознайомлення студентів з специфікою майбутньої професії. Під час проходження  практики студенти знайомляться  з сільськогосподарським виробництвом, технологією виробництва продукції тваринництва і рослинництва, вирощуванням, збиранням, заготівлею і зберіганням  кормів, годівлею та утриманням тварин, також інших сільськогосподарських робіт.

Така практика проходить  і на базі сільськогосподарських підприємств. Згідно розкладу годин, одне заняття було проведено у господарстві ТзОВ «Уїзд». Керівник практики Гладун М. С. ознайомила студентів з природно-кліматичними умовами і економічним станом господарства, правилами внутрішнього розпорядку, обов’язками техніка-технолога з виробництва і переробки продукції тваринництва; з виробничими процесами на фермі великої рогатої худоби. 


Вся велика рогата худоба в господарстві проідентифікована. Особливу увагу  студентів було звернуто на організацію машинного доїння корів.  Доїння корів у господарстві здійснюється в молокопровід.

Об’ємний груповий лічильник, який входить в комплект доїльної установки використовують для автоматичного обліку кількості молока, надоєного від групи корів, закріпленої за одним оператором машинного доїння. На основі цих даних нараховують заробітну плату операторам за надоєне молоко, враховуючи при цьому якість молока.

В господарстві проводиться щоденний контроль якості молока ( визначають механічну забрудненість, густину та масову частку жиру й білка). Щоденний контроль за якістю молока дисциплінує операторів машинного доїння , спонукає їх додержуватись технології доїння і санітарно-гігієнічних вимог під час доїння, що в кінцевому результаті дає змогу отримати високоякісну продукцію. Також студенти побачили, як охолоджують молоко.


Побували у мийному відділенні, де миють і дезінфікують доїльні апарати, бідони, молочний посуд.  Найбільший  вплив на якість молока при машинному доїнні  має санітарний стан доїльної апаратури та молочного обладнання.  У разі недбалого догляду за доїльними установками, якість молока може різко погіршитись, тому слід ретельно дотримуватись інструкції щодо їх промивання та дезінфекції.

Практичне навчання студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

 Практичне навчання студентів у коледжі є важливою складовою частиною освітньо-виховного процесу. Його мета  - закріпити і поглибити знання, які вони одержали в процесі теоретичного навчання, прищепити необхідні вміння і навички зі спеціальності. За період навчання студенти виконують цикл основних видів практичних робіт і оволодівають вміннями і навичками зі спеціальності та робітничої професії передбачених кваліфікаційною характеристикою і програмою практики. Практика  проводиться згідно з Положенням про практику студентів вищих навчальних закладів.

  За період практики студенти набувають конкретних умінь та навичок з обслуговування тварин і тваринницьких об’єктів, наукової організації праці, управління виробництвом; оволодіти методами економічного аналізу, визначенням економічної ефективності сільськогосподарського виробництва; бути підготовленими до роботи в умовах реорганізованих колективних господарств з орендними та приватними відносинами, у фермерських господарствах.  Під час проходження навчальної практики студенти  одержують  робітничу професію «Оператор штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці».

Підсумок виробничих технологічної та переддипломної практик – диференційована оцінка, яку виставляє комісія під час захисту звіту-щоденника. Результати практики обговорюються на підсумковій конференції у коледжі.

  1.Навчальна практика включає : ознайомлювальна практика; оператор зі штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці; анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин; розведення сільськогосподарських тварин; годівля сільськогосподарських тварин; технологія виробництва молока і яловичини; технологія виробництва продукції свинарства; технологія виробництва продукції вівчарства; технологія конярства; технологія виробництва продукції птахівництва; технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва; технологія виробництва продукції бджільництва; технологія переробки продукції тваринництва з основами виробничої санітарії; вирішення виробничо-ситуаційних завдань.

2. Виробнича технологічна практика

3. Виробнича переддипломна практикаПрактичне навчання студентів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізація «Зберігання, консервування та переробка м’яса»

Основні завдання практики: навчити студентів організовувати і виконувати технологічний процес виробництва та переробки м’яса і м’ясопродуктів в нових умовах господарювання, забезпечити випуск високоякісної продукції при мінімальних матеріальних та трудових затратах на її виготовлення, контролювати режими зберігання і якості сировини, технологічний процес виробництва продукції, виявляти та ліквідовувати причини його порушення, визначати причини браку, ліквідовувати та попереджувати його, виконувати розрахунок і облік витрат сировини, напівфабрикатів і готової продукції, складати первинну документацію, оволодіти навичками управляти роботою обладнання, ознайомити з основними принципами господарського розрахунку на конкретній дільниці виробництва, планувати роботу дільниці, приймати рішення в реальних виробничих умовах і контролювати їх виконання, оптимально організовувати свою працю і працю підлеглих, виконувати вимоги безпеки праці, заходи по охороні навколишнього середовища.

       Практика проводиться на передових підприємствах з високим рівнем механізації і автоматизації основних і допоміжних процесів, які запроваджують сучасні технології, випускають широкий асортимент продукції, використовують прогресивні форми і методи господарювання , мають кваліфікований персонал для керівництва практикою.

         Важливе значення мають і заняття- екскурсії, які дають змогу викладачу вирішити ряд питань навчально-виховного  процесу, а студенту проявити зацікавленість до вивчення передових сучасних технологій та любов до обраної професії.
Викладачі проводять такі заняття на Івано-Франківському м’ясокомбінаті, Ходорівському м’ясокомбінаті, ПП «Струмок» та ін. Одержані знання студенти  можуть використовувати під час здачі екзаменів із дисциплін, при написанні рефератів по темах самостійного вивчення, а також під час виготовлення фотостендів на гуртковій роботі. Більше інформації можете почерпнути на офіційних сторінках коледжу у соцмережах
koledg@ronet.com.ua
вул. Шашкевича 61
м. Рогатин
Івано-Франківська обл.
© 2021 Рогатинський аграрний фаховий коледж